Ngǎi 个客家委員會網站帳號嗄還在!

Ngǎi ge Hàggá Ví'ǐenfi mìongzam zongho sa hǎncói!

記得十幾年前是訂閱「哈客電子報」申請的(還有什麼服務?八成都沒了吧……)

現下做得用來儲存「客話認證詞彙資料庫」个個人資料!<<大心>>

討論區

輸入您的意見. 允許使用維基語法:
Z Y S N B
 
blog/2021/06/07-account.txt · 上一次變更: 2021/06/11 16:57 由 ghsrobert

本站使用說明

  • 主要先專注於臺灣南四縣腔的學習摎寫作
  • 因為站長本人的客語能力甚為薄弱,故所(ku-só/gusò)本站主要係使用華語來寫作,係講你看到一句話「不太像」華語,就係𠊎「切換」寫客話;不然我寫的仍然以華語為主。毋過𠊎慢慢仔會增加寫客話个頻率。現在請大家忍耐𠊎个「雙聲道變頻式<<哈>>。若你看到我寫的客語不大正確,歡迎在下面「討論區」留言講分𠊎知,多謝!

「側欄」中有本站文章目錄。

CC Attribution-Share Alike 4.0 International 若無特別註明,本 wiki 上的內容都是採用以下授權方式: CC Attribution-Share Alike 4.0 International