足跡: 1. 人體與醫療

1. 人體與醫療

1. 人體與醫療

編號 詞彙 釋義‧例句 朗讀4)
1-1
Sín(sǐn)sáng voi tǔng ňg hò, m̌sìi sěu.
生會好,毋使
1-2 konpiang
看病
Gím(gǐm)bú'ngìd sínsáng mǒ tǔng ngǐn konpiang.
晡日生無同人看病
1-3 kóngkian/kiankóng5)
健/健康
Síintì kóng(kǒng)kian.
身體
1-4 bòdpiang6)
發病
Bòdpiang goi xínkù.
發病蓋辛苦。
1-5 dungdò7)
凍着
【華】感冒
Cog tèd sèu, sa dungdò !8)
少,凍着
1-6 cogdò
著着

【華】感染;中獎

 • Cogdò ngǎmziin. 著着癌症
 • Cogdò tai jìong. 著着
1-7 cug
Ápǒ dungdò, gìn cug.
阿婆凍着,緊
1-8 fàdséu
發燒
Liogliog'ě fàdséu.9)
略略仔發燒。
1-9 cogsóng
著傷
Gǐ dìeddò/vangdò, qìdtěu cogsóng.
跌倒/橫倒膝頭著傷
1-10 m̌ súngsòng
毋鬆爽
Gǐ ngǐn m̌ súngsòng, gímbú'ngìd oi qìanggà.
佢人毋鬆爽晡日愛請假
1-11 ngiaddò
熱着
Tíensǐi àn ngiad, cùdhi sai voi ngiaddò.
天時恁熱,出去熱着
1-12 lǎi'ngiau
拉尿10)
 • Gǐ ngíunhed, lǎi'ngiau ě!
  拉尿吔!
 • Có ambú siid tèd dó cǎ, gusò lǎi'ngiau ě!
  暗晡食忒多茶,故所拉尿吔!
1-13 lidù
痢肚11)
Siid dò mǒ qí ge coi, gúi'ngit'è lidù.
食着無个菜,日仔痢肚
1-14 'ngiau
尿
Lòtai xìong 'ngiau, gìn cǐm piensò.
老弟想尿,緊尋便所
1-15 ósìi
屙屎
Gǐ hi piensò ósìi, ňg oi dèn ìd há è mǒ?
佢去便所屙屎,你愛等一下仔無?
1-16 pi/pilòn
屁/屁卵
Gǐ m̌ dí siid àn dó màge, dà ge pi/pilòn dóng/goi cu.
佢毋知食恁多麼个,打个屁/屁卵/蓋
1-17 séufa
Siid mǒiè dui séufa ka/go hò.
食梅仔對較/過好。
1-18 taidùsìi
大肚屎12)
Ájìa taidùsìi, ha zàg ngiad oi giung ě.
阿姐大肚屎,下隻月愛降吔。
1-19 giung
【華】生(小孩)
Lòtái xím(xǐm)kíu song lí(lǐ)bai giung moiè.
老弟臼上妹仔。
1-20 hìad
 • Bún dóè gòddò, sù gìn cùdhìad.
  刀仔割着,手緊出
 • Síintì gìamcǎ oi cú hìad.
  身體檢查愛抽
1-21 ()'ian
'ian té(tě) cátěu fukiun.
車頭附近。
1-22 fusii
護士
Zo fusii, oi íu naixím.
護士,愛耐心。
1-23 guaho
掛號
Hi 'ian guaho.
掛號
1-24 iog'è
藥仔
 • Oi gidèd siid iog'è.
  愛記得食藥仔。
 • mé hǒndò/dungdò, hi iogfǒng gàb iog'è13).
  姆寒着/凍着,去藥房合藥仔
 • Ìa coi mǒ xied/sa iog'è, zodèd ónxím siid.14)
  這菜無洩/射藥仔,做得安心食。
1-25 dùgmùgsoi
啄目睡
Mǒ soi bàu voi dùgmùgsoi.
無睡飽會啄目睡
1-26 těunǎ
頭那
Gúi ngìd'è těunǎ tung.
歸日仔頭那痛。
1-27 těunǎmó
頭那毛
Ti těunǎmó.
剃頭那毛。
1-28 ngìagtěu
額頭
1-29 mùgmǐmó
目眉毛
1-30 mùgzú
目珠
Lò ě! Mùgzú fáfá.
老吔!目珠花花!
1-31 mùgzìib
目汁
Gòng gǐ lìong gi, qiu mùgzìib gìn dìed.
講佢兩句,就目汁緊跌。
1-32 pigúng
鼻公
Pigúng sèdsèd15).
鼻公塞塞。
1-33 ngìgúng
耳公
Gǐ ngìgúng lúnglúng, ňg gòngfa oi go taisáng ìdxìd.
耳公聾聾,你講話愛過大聲一息。
1-34 zoi
 • Gía zoi goi tai, zodèd ìd kìeu siid ban vòn fan.
  蓋大,做得一口食半碗飯。
 • Gǐ siid meddèu'ňg, siid do zoi vúvú.
  佢食墨斗魚,食到烏。
1-35 ngǎcìi
牙齒
 • Ngǎcìi tung, oi hi bún sínsáng kon.
  牙齒痛,愛去分先生看。
 • Ǒ'ngaè zang sén ngǎcìi.
  嬰兒仔正生牙齒
1-36 sadmǎ
舌嫲
 • Gìnzóng do sadmǎ dàgìad.
  緊張到舌嫲打結。
 • Hòsiid do sadmǎ qiu voi tún log hi.
  好食到舌嫲就會落去。
1-37 hèulánsùi/hèunánsùi
口涎水
1-38 mien
1-39 giànggín
頸根
1-40 giéntěu
肩頭
1-41 boinǒng
背囊
1-42 sù
1-43 sùzìi
手指
1-44 dùsìi
肚屎16)
1-45 dùqǐ
肚臍
1-46 siivùd/siifùd
屎朏17)
1-47 giòg
1-48 giògzìi
腳趾
1-49 síintì
身體
1-50 xímgón
心肝
1-51 cǒng'è
腸仔
1-52 gùdtěu
骨頭
1-53 ngǐn
4)
直接連結客委會網站
5)
【BSI】kien
6)
【BSI】bòdpiang'è 發病仔
7)
【BSI】hǒndò 寒着
8)
sa 感覺像臺語的 suah
9)
【BSI】liogliog'è
10)
這同廣東話「瀨尿」蓋像!
11)
【BSI】xiabǎ 瀉巴
12)
「笥」如何?
14)
xiab 還係 xied?詞典都有;錄音聽起來像 xied
15)
又音 cèd
16)
「肚笥」如何呢?
17)
FIXME 為什麼這裡的「屎」是高平調而不是降調?

討論區

輸入您的意見. 允許使用維基語法:
I E O L U
 
notes/cert-lexicon/si/primary/1-body.txt · 上一次變更: 2022/05/03 14:06 由 ghsrobert

本站使用說明

 • 主要先專注於臺灣南四縣腔的學習摎寫作
 • 因為站長本人的客語能力甚為薄弱,故所(ku-só/gusò)本站主要係使用華語來寫作,係講你看到一句話「不太像」華語,就係𠊎「切換」寫客話;不然我寫的仍然以華語為主。毋過𠊎慢慢仔會增加寫客話个頻率。現在請大家忍耐𠊎个「雙聲道變頻式<<哈>>。若你看到我寫的客語不大正確,歡迎在下面「討論區」留言講分𠊎知,多謝!

「側欄」中有本站文章目錄。

CC Attribution-Share Alike 4.0 International 若無特別註明,本 wiki 上的內容都是採用以下授權方式: CC Attribution-Share Alike 4.0 International